ill_forfattere_650.jpg

Den nye utgaven av Fra saga til CD har også denne gang blitt svært godt mottatt i skolen. Det populære verket har fått et skikkelig ansiktsløft med flere grunnleggende endringer.

Verkets innhold og struktur

 • Fra saga til CD har en oppbygning som gjør det enkelt å planlegge og gjennomføre undervisningen frem til avsluttende eksamen på 10. trinn. Lærestoffet er fordelt på trinn slik at elevene får nye og varierte bøker hvert år. Innholdet i bøkene er nøye tilpasset elevenes modningsnivå. Hvert kapittel åpner med konkrete kompetansemål som er tett knyttet til læreplanen.
 • Verket består av totalt 6 grunnbøker (2 på hvert trinn) som inneholder alt man trenger i den daglige undervisningen. Dvs. at tekster og oppgaver er å finne i én og samme bok.
 • Til Fra saga til CD hører også en sterk pakke for elever som trenger tilrettelagt opplæring. Det er utviklet lettlesbøker som følger normalutgaven side for side. Teksten er tilrettelagt og forenklet for målgruppen. Til «pakken» finnes også lydbøker av lettlesutgavene og temahefter med oppgaver.
 • Temabasert kapittelstruktur. Dvs. at mange av kapitlene har underliggende temaer som blir behandlet gjennom kapittelet.
 • Differensierte oppgaver presenteres fortløpende gjennom hele verket og ivaretar elevenes ulike læringsstiler og læringsstrategier. Trening av digital kompetanse er integrert i mange av oppgavene.
 • Sterkt fokus på lærings- og lesestrategier. På 8. trinn åpnes bøkene med nyskrevne kapitler som «Hvordan lærer du best?» og «Lesomani», som skal danne grunnlag for elevenes videre læring. Strategiene brukes bevisst i oppgaver og aktiviteter gjennom hele verket.
 • Litteraturhistorien blir fortsatt presentert kronologisk. Men nå blir temaene fra de gamle tekstene speilet/sammenliknet med temaer fra nyere tekster. På den måten lærer elevene å trekke paralleller mellom tekster fra eldre og nyere tid.
 • 10. trinn har fokus på samtidslitteratur.
 • Det er brukt tankekart for å oppsummere stoffet etter hvert kapittel.
 • Nynorsk grammatikk presenteres allerede på 8. trinn.
 • Oppslagsdel over sentrale begreper finnes bak i boka.
 • Ressurspermen for læreren er blitt grunding og omfattende med mange kopieringsorginaler og undervisningstips.
 • Nettsider (frasagatilcd.portfolio.no) med ekstrastoff og oppgaver for lærere og elever.

«Fra saga til CD skal stimulere elevene til å jobbe med norskfaget gjennom kreativitet, opplevelse og egenaktivitet.»

Forfatterne

Marit Jensen er adjunkt, og har mangeårig undervisningserfaring fra grunnskolen. Hun jobber i dag som avdelingsleder ved Fyrstikkalleen skole i Oslot.

Per Lien er lektor med hovedfag i norsk, forfatter og musiker. Han har lang erfaring som lærer og som skolebokredaktør. Han er nå sjefredaktør i Fagbokforlaget.

Saga-sjelen vil bestå!

Ny utgave til tross – vi har lagt vekt på at Saga-sjelen skal bestå! Du vil fortsatt finne vakre illustrasjoner og kunstbilder som gir elevene et spennende innblikk i norsk og europeisk samfunnsliv. De ulike tidsepokene blir presentert på en helhetlig og oversiktlig måte hvor språk, litteratur, musikk, kunst og kultur settes i sammenheng. Oppgavene er mangfoldige og differensierte med vekt på å stimulere elevenes ulike læringsstiler.

Digital kompetanse

Egne digitale elevoppgaver finnes her.

Hva finner jeg på Lyd-CD-ene?

Det er laget en separat lyd-CD til hvert trinn. Her finner du musikk, kåserier, intervjuer og mye mer. Lydstoffet supplerer temaene i bøkene og er ment å gjøre undervisningen interessant og variert.

Noen godbiter fra 8. trinn:

 • Kåseri om nynorsk av Are Kalvø
 • Stand-up-artist Jon Henrik Støme (Jonna)
 • Joakim Bording forteller om jordomseiling
 • Eventyr fra 1001 natt, lest av Helga Samset
 • Elever ved Tæruddalen skole gir respons på en tekst
 • E-ore med Ravi og DJ Løv
 • Intervju med bibliotekar Tonje Tornes om tegneserier
 • Intervju med forfatteren Harald Rosenløw Eeg
 • Intervju med forfatteren Arne Berggren

Noen godbiter fra 9. trinn:

 • Intervju med Christopher Nielsen om animasjonsfilmen «Slipp Jimmy fri»
 • Radiodebatt mellom Henrik Wergeland og Johan Sebastian Welhaven
 • Intervju med Erik Melvold om bohemtiden i Kristiania
 • Utdrag fra Radioteatrets hørespill «Dracula»
 • Musikk av og med bl.a. Anne Grete Preus, Vamp, Lars Bremnes, Hellbillies

Noen godbiter fra 10. trinn:

 • Medieviter Anders Fagerjord snakker om digitale uttrykksformer
 • Ingar Sletten Kolloen forteller om Knut Hamsun
 • Kai Remlow leser fra Dag Solstads Genanse og verdighet
 • Musikk av og med Adjágas, Are og Odin, Kaizers Orchestra og Kjell Inge Torgersen
 • Helene Uri kåserer om utviklingen av det norske språket i framtiden
 • Intervju med Erik Melvold om Oskar Braaten

Ressursperm for læreren

Det er lagt vekt på å utvikle en omfattende og grundig ressursperm for læreren. Den har 4 deler:
Del 1. Pedagogisk plattform (læringssyn)
Del 2. Didaktiske perspektiver (ulike måter å lære, lese, skrive, arbeide og vurdere på)
Del 3. Kommentardel til hvert kapittel
Del 4. Kopieringsorginaler

Les mer om ressurspermen.

Trykte multifunksjonelle læremidler knyttet til Fra saga til CD

Den reviderte utgaven av norskverket Fra saga til CD har blitt svært godt mottatt av brukerne i ungdomsskolen. Mange brukere har ønsket seg en tilpasset utgave av verket, beregnet for elever med særskilte behov, blant annet elever som har lesevansker og konsentrasjonsvansker.

I Evaluering av særskilt tilrettelagte lærmidler/miltifunksjonelle læremidler for grunnskolen fra juni 2003 har Læringssenteret definert tre funksjonsnivåer for elever med særskilte behov:

 1. Elever med behov for enkel tilrettelegging (enklere tekst, lyd)
 2. Elever med behov for mer omfattende tilrettelegging (enkel tekst, mange bilder, lyd)
 3. Elever med behov for stor grad av individuell tilpasning (litt tekst, mange bilder, alternative tilnærmingsmåter, rammeverktøy)

For å dekke noen av disse behovene har vi utviklet følgende læremiddelpakke til Fra saga til CD:

Alle elevbøkene er utgitt som lettlesutgaver, både på bokmål og nynorsk (dekker funksjonsnivå 1). Disse bøkene er også lest inn som lydbøker (dekker funksjonsnivå 2). I tillegg finnes seks temahefter med oppgaver som tar for seg noen av temaene fra elevbøkene (dekker funksjonsnivå 2 og 3). Heftene foreligger på bokmål og nynorsk. Alle komponentene gir et godt grunnlag for tilpasset opplæring i skolen.

Lettlesbøkene

Lettlesutgavene av elevbøkene er tilrettelagt for ungdom som har vanskeligheter med å få med seg innholdet i tekster, men som ellers har de samme forutsetningene som andre for å lære. Det kan være ulike grunner til at noen har problemer med å tilegne seg stoffet ved å lese. Noen har dårlig konsentrasjonsevne og liten evne til oppmerksomhet, mens andre har lesevansker. Noen behersker ikke norsk i tilstrekkelig grad, og andre er ikke motivert for å lese store mengder tekst.

Lettlesutgavene har mindre tekst, større skrift og enklere språk. Intensjonen har vært å korte ned teksten fra originalutgavene med inntil 30 %, og stort sett er dette gjennomført. Bare noen steder har det vært nødvendig å bruke flere ord for å forklare en vanskelig tekst. For å oppnå økt lesbarhet har vi forsøkt å erstatte lange ord med synonyme, kortere ord. Lavfrekvente ord er forsøkt erstattet med mer høyfrekvente, og setningene er kortet ned. Etter en grundig vurdering ble det besluttet ikke å dele lange ord med bindestrek, da det ikke er i tråd med norske rettskrivingsregler. En del lange ord er derfor beholdt der det ikke har vært mulig å finne erstatningsord. Enkelte «vanskelige» ord er med hensikt tatt med ut fra tanken om at elevene senere vil møte dem i ulike sammenhenger. Setningene er ofte bygd opp slik at subjektet står først i setningen, og at verbet følger subjektet. Det gjør det lettere for elevene å forstå budskapet.

Mange elever har vanskeligheter med å forstå ord og begreper som tas som en selvfølge i språket vårt. Der slike ord forekommer, har vi noen steder forsøkt å anvende begrepene i de påfølgende setningene, slik at forståelsen kommer fram ved bruk av ordet. I lettlesutgavene er det også flere ordforklaringer til tekstene enn i originalutgavene. Det kan likevel ikke poengteres nok hvor viktig det er at læreren er oppmerksom på ord som kan være vanskelige å forstå. En god begrepsforståelse er grunnlaget for forståelsen av språket.

For å begrense stoffmengden har vi utelatt faktabokser som finnes i originalutgavene, men som anses som mindre viktige eller unødvendige for sammenhengen.

Lesbarheten i en tekst kan enkelt regnes ut ved bruk av en formel (liks). Likstall og lesbarhet leses slik:

60: svært vanskelig tekst
50: vanskelig tekst
40: middels vanskelig tekst
30: lett tekst
20: svært lett tekst

Beregnet gjennomsnittlig lesbarhetsindeks for et utvalg tekster i lettlesutgaven av Fra saga til CD 8B er 26, mens den er 33 for de samme tekstene i originalutgaven. Det vil si at teksten er forenklet fra å være lett/middels til til svært lett/lett.

Når teksten er kortet ned, betyr det at noe er utelatt. Intensjonen har vært at lettlesutgaven skal ha tilstrekkelig informasjon til å gjøre tekstene interessante å lese. Valget har derfor blitt å gjøre utvalgte tekster tilstrekkelig motiverende og informative på bekostning av enkelte avsnitt som kan være utelatt.

Lærebøkene inneholder en mengde tekstutdrag som lærebokforfatterne ikke har skrevet. Det gjelder både skjønnlitterære tekster og sakpregede tekster (sakprosa). Slike tekster er som regel forkortet i forhold til utdragene i originalutgaven, bortsett fra en del kortere tekster. Det er brukt ingresser og mellomtekster (uthevet med fet skrift) for å gjøre det enklere for elevene å komme i gang med og fullføre lesingen av tekstene. Ingressene er innledninger til tekstene og fungerer ofte som bindeledd til lærebokforfatternes tekst. Mellomtekstene skal gi elevene et «pusterom» og binde sammen delene av teksten. På noen få steder finnes det også en ettertekst som gir et sammendrag av tekst som er sløyfet. Ingressene og mellomtekstene fungerer litt forskjellig i de ulike typene av tekst:

Fortelling

Ingressen til en fortelling skal fungere som en igangsetter ved at den gir en kort oversikt over innholdet i hele teksten. Hva skal du lese nå? Samtidig skal ingressen pirre lysten til å lese. Hva kommer til å skje? På noen steder inneholder ingressen et kort sammendrag av tekst som er sløyfet i forhold til originalutgaven.

Mellomteksten fungerer som regel som et kort sammendrag av tekst som er utelatt, samtidig som den skal pirre lysten til å lese videre.

Lyrikk

For lyrikk fungerer ingressen som en kort forklaring på hva diktet handler om. Der hvor mellomtekster er brukt, har de samme funksjon som for fortellinger.

Sakpreget tekst

Diagrammer og tabeller (diskontinuerlig tekst) er en spesiell type sakpreget tekst. For disse tekstene fungerer ingressen som en forklaring på hva teksten inneholder, og hvordan den skal leses. Tabeller og diagrammer er forkortet.

Når det gjelder de andre sakpregede tekstene, forteller ingressen, i større grad enn for fortellinger, hva tekstutdraget handler om. Mellomtekstene gir både et sammendrag av tekst som er fjernet, og av teksten som følger etter.

Lettlesutgavene følger i hovedsak originalutgavene side for side. Det har vært et ønske at alle elevene skal finne sin tekst med bilder på samme side slik at alle elevene i klassen kan arbeide med det samme materialet. Oppgavene følger tekstene. Det vil si at lettlesutgavene noen steder inneholder andre og/eller færre oppgaver.

Hvilke grep er gjort med oppgavene?

 • Det er i all hovedsak én instruksjon under hvert punkt i en oppgave slik at eleven kan konsentrere seg om én ting om gangen. Enkelte oppgaver har dermed flere punkter enn det er i originalutgaven. Vanskelighetsgraden øker gradvis.
 • I noen oppgaver er det færre punkter enn i originalutgaven. Spesielt vanskelige punkter er sløyfet, forutsatt at det ikke er en samarbeidsoppgave hvor flere elever skal samarbeide.
 • Flere oppgaver er direkte knyttet til læreboktekst og tekstutdrag. Hensikten med disse oppgavene er trening i leseforståelse.
 • Oppgaver der elevene skal samarbeide, er beholdt som i originalutgaven for å ivareta prinsippet om inkludering.
 • Som i originalutgaven er det lagt vekt på varierte oppgavetyper.

Lydbøkene

Alle lettlesutgavene er utgitt som lydbøker. Lydbøkene vil være til hjelp og støtte for elever med lesevansker.

Av praktiske og pedagogiske årsaker er ikke oppgavetekstene, bildetekstene og teksten i faktaboksene lest inn, da de ville ha virket forstyrrende og ødelagt kontinuiteten under lyttingen. Det er lagt vekt på en naturlig, rolig lesehastighet og tydelig tale.

Vi har forsøkt i størst mulig grad å dele opp lydsporene etter det som er tematisk naturlig. Hvert spor innledes med bokas sidetall. Mer nøyaktig henvisning til sidetall og spor finnes i lydbøkenes innholdsfortegnelse.

Når det gjelder grammatikkdelene i bøkene, har vi valgt å lese inn minigrammatikken som oppslagsdel og bruke den i alle bøkene hvor grammatikken er til stede. Det gjelder også for de bøkene hvor grammatikkdelen har oppgaver. Med noen unntak er minigrammatikken beholdt som i originalutgavene.

Temaheftene

Temaheftene er aktivitetshefter som tar for seg følgende temaer fra elevbøkene:

Tegneserier/Teikneseriar (fra Fra saga til CD 8A)
Folkediktning/Folkedikting (fra Fra saga til CD 8B)
Fortelling/Forteljing (fra Fra saga til CD 8A)
Avis (fra Fra saga til CD 8B)
Film (fra Fra saga til CD 9A)
Samtidslitteratur (fra Fra saga til CD 10A og 10B)

I temaheftene er det lagt vekt på at oppgavene skal være varierte slik at elevene kan bruke ulike ferdigheter. Foruten muntlige og skriftlige oppgaver skal elevene bl.a. tegne, klippe og lime, dramatisere og bruke PC og Internett. Mange av oppgavene har henvisning til elevboka for at elevene skal kunne tilegne seg stoffet under arbeidet med temaheftet.

Bak i elevheftene finnes det fasit til en del av oppgavene.

* * *

Når det gjelder pedagogisk læringssyn og didaktiske perspektiver for Fra saga til CD, viser vi til ressurspermene som er utgitt til originalutgaven av verket. Her finnes det også fyldige kommentarer til hvert kapittel og tilleggsoppgaver på kopieringsoriginaler.

I tilknytning til Fra saga til CD finnes også nettressursen Saganett, som gjennom varierte oppgaver tar for seg stoffet i lærebøkene, men med en annen tilnærming.

Du kan bestille Fra saga til CD direkte fra forlaget her.

Login


© Fagbokforlaget | Kanalveien 51 | 5068 Bergen | Ordretelefon: 55 38 88 38 | Ordrefaks: 55 38 88 39 | ordre@fagbokforlaget.no | Cookies | Personvern